REGULAMIN SKLEPU decorhouse-shop.com
działającego pod adresem www.decorhouse-shop.com

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę: 
 Decor House Wojciech Figiel

Bysina 248

32-400 Myślenice

która w dalszej części Regulaminu oraz w dokumentach potwierdzających transakcję określony jest jako SPRZEDAWCA.
NIP 681-103-81-75
REGON 121441408

nazwa banku:                         ING Bank
numer konta:                          48 1050 1445 1000 0090 7802 9361 

Działalność gospodarcza wpisana do rejestru przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
pod numerami 10348/11
 

 •          2. NABYWCĄ w sklepie internetowym decorhouse-shop.com może być:

• osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
• osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
• jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

 •          3. NABYWCA może kontaktować się ze SPRZEDAWCĄ, w szczególności składać reklamacje, za pomocą telefonul: 0696099133 , adres e-mail: decorhouse@op.pl lub decorhouse@windowslive.com, listownie na adres pocztowy SPRZEDAWCY, lub osobiście w siedzibie SPRZEDAWCY. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
 •          4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego decorhouse-shop.com, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowymdecorhouse-shop.com, dostarczania zamówionych towarów NABYWCY, uiszczania przez NABYWCĘ ceny sprzedaży towarów, uprawnienia NABYWCY do odstąpienia od umowy, zasady ochrony danych osobowych NABYWCY oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

II. ZAMAWIANIE TOWARU

 •          1. Zamówienie może być złożone poprzez dodanie produktu do koszyka a następnie wypełnienie formularza  dostawy zamieszczonego na stronie internetowej SPRZEDAWCY decorhouse-shop.com lub e-mailem wysłanym na adres decorhouse@op.pl lub decorhouse@windowslive.com
 •          2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym decorhouse-shop.com są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich lub w przypadku zmiany waluty w innych walutach.
 •          3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez SPRZEDAWCĘ jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
 •          4. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepoprawnych danych.
 •          5. W przypadku braku możliwości kontaktu z NABYWCĄ z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 7 dniach roboczych zostanie anulowane. W takiej sytuacji NABYWCA proszony jest o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.
 •          6. W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze SPRZEDAWCĄ. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia zrealizowanego.
 •          7. Wypełnienie i przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia stanowi złożenie SPRZEDAWCY oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 •          8. Potwierdzenie przez pracownika SPRZEDAWCY przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez SPRZEDAWCĘ i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość). 
 •          9.  Wszelkie zmiany w statusie zamówienia przesyłane będą NABYWCY na wskazany podczas składania zamówienia adres mailowy.

III. FORMY PŁATNOŚCI

 •           

 1. NABYWCA posiada prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania towarów, ograniczeń dostarczania towarów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronie internetowej SPRZEDAWCY decorhouse-shop.com

 2. SPRZEDAWCA akceptuje następujące formy płatności:

 • płatność za pobraniem – gotówką przy odbiorze towaru 
 • płatność przelewem – na rachunek bankowy SPRZEDAWCY (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
 • płatność gotówka przy odbiorze osobistym
 • płatność online Transferuj lub PayPal

 

 Z chwilą wpłynięcia należności na konto SPRZEDAWCY towar zostaje wysłany na adres wskazany przez NABYWCĘ wraz z  paragonem lub rachunkiem (zgodnie z wolą NABYWCY)

  3. Ceny podane na stronie sklepu internetowego SPRZEDAWCY decorhouse-shop.com są wiążące w chwili składania zamówienia przez NABYWCĘ.

 4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

IV. DOSTAWA TOWARÓW

 •           

 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym decorhouse-shop.com realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranice Państwa Polskiego

 2. SPRZEDAWCA obowiązany jest do dostarczenia zamówionych towarów bez wad fizycznych i prawnych.

 3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 4 do 7 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne w magazynie oraz artykuły na specjalne zamówienie klienta. W tym przypadku termin realizacji może zostać wydłużony przez SPRZEDAWCĘ do 30 dni, o czym NABYWCA zostanie niezwłocznie poinformowany.

 4. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie poinformuje o tym NABYWCĘ.

 5. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 6. Koszt dostawy określa cennik dostaw opublikowany na stronie internetowej SPRZEDAWCY decorhouse-shop.com

 7. W przypadku większych zamówień, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie.

 8. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na NABYWCĘ przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

 9. Odbierając towar NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.

10. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy NABYWCY, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).

V. GWARANCJA i REKLAMACJE

 •          1. W chwili odbioru towaru NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
 •          2. Reklamację składa się (0696099133, mailowo na adres e-mail: decorhouse@op.pl lub decorhouse@windowslive.com lub listownie na adres pocztowy SPRZEDAWCY
 •          3. Każdy oferowany przez SPRZEDAWCĘ produkt jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję (chyba, ze zaznaczono inaczej). Okres gwarancji zależy od producenta. 
 •          4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa (wydania rzeczy) na NABYWCĘ lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 •          5. NABYWCA w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej produktu ma prawo żądać od SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej: (i) obniżenia ceny towaru, a w przypadku wady istotnej - odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla NABYWCY wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; (ii) usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad.
 •          6. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu NABYWCY usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady produktu w sposób wybrany przez NABYWCĘ jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem usunięcia wymagałoby nadmiernych kosztów.
 •          7. Jeżeli NABYWCA jest przedsiębiorcą, SPRZEDAWCA może odmówić żądaniu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu. NABYWCA, będący przedsiębiorcą, traci również roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na nowy po upływie roku od dnia przejścia niebezpieczeństwa na NABYWCĘ.
 •          8. NABYWCA, będący konsumentem, zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wystąpienia wady SPRZEDAWCY.
 •          9. Uprawnienia NABYWCY z tytułu rękojmi za wady produktu przedawniają się w terminie dwóch lat od dnia przejścia niebezpieczeństwa na NABYWCĘ.
 •          10. NABYWCA będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomił niezwłocznie SPRZEDAWCY o wystąpieniu wady w sprzedanej rzeczy.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 •          1. Składając zamówienie w sklepie internetowym decorhouse-shop.com, NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez NABYWCĘ danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody NABYWCY na ich podanie.
 •          2. Dane osobowe NABYWCY są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej SPRZEDAWCY - Polityka prywatności
 •          3. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego decorhouse-shop.com jest SPRZEDAWCA. W każdym momencie NABYWCY przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 •          1. 1. NABYWCA będący konsumentem dokonujący zakupów w sklepie internetowym decorhouse-shop.com, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając SPRZEDAWCY stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym NABYWCA objął w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez NABYWCĘ weszła w posiadanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 •          2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga od NABYWCY złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust. 1. NABYWCA może skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:
 • Wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy SPRZEDAWCY  adres e-mail: decorhouse@op.pl lub osobiste dostarczenie.

         Można skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy TUTAJ  

 •          3. SPRZEDAWCA przesyła na adres poczty elektronicznej NABYWCY potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy.
 •          4. SPRZEDAWCA zwraca NABYWCY wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do NABYWCY) w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy. Jeżeli NABYWCA wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu NABYWCY poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 •          5. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył NABYWCA, chyba że NABYWCA wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 •          6. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od NABYWCY do chwili otrzymania towaru z powrotem.
 •          7. NABYWCA ma obowiązek zwrócić towar SPRZEDAWCY lub przekazać towar osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.
 •          8. Koszty zwrotu towaru ponosi NABYWCA.
 •          9. NABYWCA ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 •          1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu internetowego decorhouse-shop.com nie stanowią oferty handlowej SPRZEDAWCY w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym decorhouse-shop.com nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego). SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów technicznych lub ekonomicznych.
 •          2. Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej.
 •          3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym decorhouse-shop.com oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez NABYWCĘ oraz zobowiązuje NABYWCĘ do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 •           

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji i odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub droga elektroniczną). 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy  pocztą elektroniczną. 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.